دکتر امیر حسین محمدی

متخصص ناهنجاری های فک صورت و جراحی زیبایی

بیماری ها و جلوگیر از ایمپلنت