دکتر امیر حسین محمدی

متخصص ناهنجاری های فک صورت و جراحی زیبایی

آیا امکان کاشت دندان به صورت قسطی امکان پذیر است ؟

آیا امکان کاشت دندان به صورت قسطی امکان پذیر است ؟